Các thanh toán được thực hiện với tần suất như thế nào?